در حال دريافت اطلاعات...
0832 تركيبات هيدروكربني ساده
به تركيبات سير شده ي آلي كه در ساختمان آنها تنها كربن و هيدروژن به كار رفته است يا تركيبات سير نشده اي كه نامگذاري و خواص آنها را وجود پيوند دوگانه و سه گانه ميان اتم هاي كربن تعيين مي كند، اصطلاحاً تركيبات هيدروكربني ساده گفته شده كه در اين جا شامل آلكان ها، آلكن ها، آلكين ها، آروماتيك ها مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید