در حال دريافت اطلاعات...
08 مواد اوليه شيميايي ، كاني ها ، سوخت ها و روغن ها
كليه مواد جامد و مايع و گازي كه ميل تركيبي با اكسيژن يا هر اكسيدكننده ديگري را داشته باشند اجسام سوختني و آن دسته كه در جريان احتراق انرژي حرارتي قابل ملاحظه اي توليد كنند سوخت ناميده مي شوند0 سوختهااز لحاظ موارد مصرف خواص فيزيكي و ... به انواع مختلف تقسيم مي شوند كه همه در اين كلاس كد قرار مي گيرند0 توضيح اين كه روغنها و گريسها و پارافينها و ضد يخ و روغن ترمز و قطران و روانساز نيز در اين گروه قرار مي گيرند0
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید