در حال دريافت اطلاعات...
37644 مواد مصرفي خاص صنايع پزشكي، دارو و آرايشي بهداشتي
مواد مصرفي خاص صنايع دارو و آرايشي بهداشتي دربرگيرنده مواد مصرفي است كه بطور خاص در اين صنايع مورد استفاده قرار گرفته و در صنايع ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرند. منظور از مواد مصرفي، موادي هستند كه براي انجام كاركردهاي معيني از از ماشين ها يا ابزارها يا فراهم ساختن شرايط محيطي مناسب، مصرف مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید