در حال دريافت اطلاعات...
224122 دوربين هاي فيلمبرداري و تصويربرداري
تجهيزات و وسايلي هستند كه جهت فيلمبرداري از رخدادها و حوادث مورد استفاده قرار مي گيرند. اين تجهيزات نيز همانند دور بينهاي فيلمبرداري به دوصورت ديجيتال و آنالوگ تقسيم مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید