در حال دريافت اطلاعات...
22311 رايانه هاي يكپارچه
همانگونه كه در 2231 توضيح داده شد رايانه هاي يكپارچه رايانه هايي هستند كه به صورت پك كامل بوده و داراي اجزاء منفك نمي باشند و معمولا باذكر مرجع عرضه كننده و مدل دستگاه قابل شناسايي مي باشند مانند انواع لپ تاب ها كه تمامي اجزاء آنها به صورت پك است.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید