در حال دريافت اطلاعات...
11611 يخچال
دستگاهي است كه از كابيني عايق با حجم و تجهيزات مناسب تشكيل شده و توسط وسايل مصرف كننده انرژي سرد مي شود و از آن جهت مصارف خانگي استفاده مي شود. دستگاه مذكور داراي يك يا چند محفظه است كه براي نگهداري مواد غذايي در نظر گرفته شده است و حداقل يكي از محفظه ها در دماي زير صفر درجه سانتيگراد نگهداشته مي شود. اغلب يخچالها از انرژي الكتريكي بعنوان انرژي مصرفي استفاده مي كنند. يخچالها معمولا" داراي كمپرسور، كندانسور، اواپراتور، لوله هاي مويي، كابين و در، شاسي، دستگيره و قفل در هستند. يخچالها در طرحها و ابعاد گوناگون موجود هستند كه اغلب برحسب ظرفيت جايگيري آنها طبقه بندي مي شوند. تمام انواع يخچالهايي كه براي مقاصد خانگي مورد استفاه قرار مي گيرند در اين گروه قرار مي گيرند. شايان ذكر است يخچالهايي كه براي مصارف صنعتي و تجارتي (از جمله يخچالهاي ويتريني فروشگاهها و قصابيها) مورد استفاده قرار مي گيرند در اينجا قرار ندارند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید