در حال دريافت اطلاعات...
093337 افزودني هاي چسباننده هاي معدني و غير معدني
چسباننده هاي معدني از مصالح عمومي ساختمان ها و فضاهاي پيش ساخته بوده كه از كاربردهاي اين مصالح مي توان به استفاده از آن ها براي اتصال مصالح به يكديگر و يا تقويت بافت تشكيل دهنده مصالح اشاره كرد. افزودني هاي چسباننده هاي معدني و غير معدني براي تقويت اين چسباننده ها به آن ها افزوده مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید