در حال دريافت اطلاعات...
083453 آميد هاي مركب و چند عاملي
به تركيبات آميدي با دو يا چند عامل آميدي و يا با همراه گروه هاي ديگر عاملي، اصطلاحاً آميدهاي مركب و چند عاملي گفته شده كه در اين جا شامل: دي سيكلو هگزيل كربو دي آميد، دي سيانو دي آميد، اگزاميد، هگزامتيل فسفريل تري آميد، تيو استو آميد، اولئيك اسيد دي اتانول آميد، كلرو استاميد، مخلوط آميد، اتانول آميد، دي اتانول آميد، تترا متيل اتيلن دي آمين، الاكلر، بوتاكلر، كلرامفنيكول، دي آليل تترا دي آميد و دي سيانآميد-دي سيان آميد مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید