در حال دريافت اطلاعات...
083411 اسيد هاي كربوكسيليك با يك عامل اسيدي
به اسيدهاي كربوكسيليكي كه داراي تنها يك گروه هيدروكسيل متصل به يك گروه كربونيل هستند، اصطلاحاً اسيدهاي كربوكسيليك با يك عامل اسيدي گفته شده كه در اين جا شامل: والريك اسيد برمو پروپيونيك اسيد برمو استيك اسيد كلرواستيك اسيد ايزو بوتيريك اسيد ايزو اكتانوييك اسيد، آكريليك اسيد، متاكريليك اسيد، نرمال كاپروييك اسيد، نرمال دكانوييك اسيد، نرمال اكتانوييك اسيد، نانوييك اسيد، پنتافلوئورو پروپيونيك اسيد، استيك اسيد، نرمال بوتيريك اسيد، فرميك اسيد، هيدروكسي والريك اسيد، پروپيونيك اسيد تري كلرو استيك اسيد، تري فلوئورو استيك اسيد، پنتادكا فلوئورو اكتانوييك اسيد، سوربيك اسيد-هگزادينوييك اسيد- ، تترادكانوييك اسيد، استوكسي والرينيك اسيد، 1و2 سيكلوهگزيلن دي نيتريل تترا استيك اسيد مونو هيدرات، 2 اتيل هگزانوييك اسي، لاكتيك اسيد و تيواستيك اسيد مي باشند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید