در حال دريافت اطلاعات...
0833213 تركيبات الكلي
به الكل هاي يك عاملي اعم از زنجيره اي، شاخه اي، حلقه دار غير آروماتيك كه داراي پيوند با يك عنصر نافلزي از قبيل هالوژن يا يك گروه آلي همانند آمين هستند، اصطلاحاً تركيبات الكلي گفته شده كه در اين جا شامل: 1 برمو اتانول، دي اتيل آمينو اتانول، دي مركاپتو پروپانول، دي متيل آمينو پروپانول، 2 مركاپتو پروپانول، 1و3 دي كلرو پروپانول، 3 برموپروپانولع تري كلرو بوتانول، دي اتانول آمين، تري اتانول آمين، اتانول آمين، نرمال پروپانول آمين، ايزوپروپانول آمين ، N,N دي متيل اتانول آمين، 2 متيل 2 آمينوپروپانول، 1 آمينو 2 پروپانول، 2 آمينو 2 متيل 1 پروپانول، 2 دي اتيل آمينو اتانول، 2و3 دي مركاپتو 1 پروپانول، متيل دي اتانول آمين، تري اتانول آمين هيدروكلريد و كلروبوتانول مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید