در حال دريافت اطلاعات...
083312 آلكيل برم
به تركيبات آلكاني كه يك يا چند اتم هيدروژن آنها با اتم هاي برم جايگزين شده باشد، اصطلاحاً آلكيل برم گفته شده كه در اين جا شامل: نرمال برمو بوتان، نرمال برمو دكان- نرمال دسيل برميد- ، نرمال برمو هگزان-نرمال هگزيل برميد- ، نرمال برمو اكتان-نرمال اكتيل برميد- ، نرمال برمو پنتان- نرمال پنتيل برميد- ، تري برمو اتان ،ايزو برمو اتان - ايزو بوتيل برميد- ، 2 برمو بوتان ، 2 برمو 2 متيل پروپان مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید