مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
4
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
فعاليت اصلي مهرادكو، واردات و تأمين مواداوليه شيميايي پليمري و غذايي كارخانجات توليدي كشور و تهيه و تدارك مواد مصرفي شركت هاي نفت،گازو پتروشيمي است.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
30747
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
اسماءالسادات آگنج
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت مهراد تجارت نوين كالا بين الملل (مهراد كو) ، با در اختيار داشتن گروه قوي و متخصص در زمينه بازرگاني و توليد مواد شيميايي، پليمري و غذايي، درسال 1388 فعاليت خود را بصورت مشاركتي و پروژه اي آغاز نمود و در تاريخ 93/12/02 به شماره ثبت 41417 در اداره ثبت شركت هاي شيراز به ثبت رسيد. اين شركت وارد كننده و تامين كننده حجم بالايي از مواد مصرفي كارخانجات مختلف شيميايي، پليمري و غذايي است.
تعداد محصولات: 11
تعداد محصولات توليدي: 9
تعداد محصولات وارداتي: 2
  • انجير خشك انجير خشك Dried fig
  • جوش شيرين جوش شيرين Baking soda
  • پتاسيم هيدروكسيد پتاسيم هيدروكسيد Potassium hydroxide
  • سديم كربنات سديم كربنات Sodium carbonate
  • متانول متانول Methanol
  • 2 اتيل هگزانول 2 اتيل هگزانول 2 ethylhexanol
  • دي اتيلن گليكول دي اتيلن گليكول Diethyleneglycol
  • اتيلن گليكول اتيلن گليكول Ethylene glycol
  • پروپيلن گليكول پروپيلن گليكول Propylene glycol
  • فنول فنول Phenol
گروه كالا:
select
Dried fig (1)
انجير با نام لاتين Commom fig و نام علمي Ficus moraceae از خانواده موراسه (Moracee) است. انجير از گياهاني ... است كه از مشرق زمين برخاسته و قرنهاست كه در نواحي با آب و هواي مديترانه اي نيم گرم كاشته مي شود. درختي است كوچك كه بلندي آن 5- 6 متر و گاهي كمي بيشتر نيز مي باشد. برگهاي بزرگ پهن پنجه اي با بريدگي، داراي 5 قسمت شبيه برگ مو خشن و به رنگ سبز خاكستري مي باشد. از نظر گياه شناسي ميوه انجير ميوه متعارف نيست بلكه يك نوع محفظه و كيسه گياهي است كه گل هاي نر و ماده در درون آن واقع است و در موقع رسيدن ميوه، دنباله گل هاي ماده و كاسه گل و قسمت تحتاني آن گوشتي و ضخيم و خوردني مي شود. درخت انجير در مقابل سرماي شديد مقاومت ندارد و سرماي كمتر از 15 درجه زير صفر را تحمل نمي كند. ميوه آن گرد به رنگهاي زرد و قرمز ديده مي شود. تمام انواع انجير خشك در اين دسته قرار مي گيرند. شايان ذكر است انجير تازه و فرآورده هاي صنعتي حاصل از انجير مانند مربا انجير در اينجا قرار نمي گيرند.    
انجير خشك
Baking soda (1)
جوش شيرين يا بي كربنات سديم، نمك يك سديمي اسيدكربنيك است. اين تركيب در بين عموم مردم به جوش شيرين معروف ... است و معمولاً در تركيب خمير نان براي متخلخل كردن نان استفاده مي شود. معمولاً به صورت پودر سفيد يا به صورت بلورين يافت مي شود. جوش شيرين بدون بو و طعم است و داراي قليائيت ناچيزي است. تما م انواع جوش شيرين در اين دسته قرار مي گيرند.    
جوش شيرين
Potassium hydroxide (1)
پتاسيم هيدروكسيد با نام هاي مترادف پتاسيم هيدرات و پتاس سوزاننده، فرمول مولكولي KOH، و CAS NO:1310-58-3 ... بازي قوي، در ظاهر جامدي بي رنگ، آب شونده، بي بو و محلول در آب مي باشد كه از جوشاندن محلول كربنات پتاسيم و هيدروكسيد كلسيم تهيه مي شود و در صنايع متفاوتي مانند تهيه صابونهاي نرم،به عنوان الكتروليت، به عنوان پيش ماده در تركيبات پتاسيم و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پتاسيم، پتاسيم اكسيد و تركيبات مشابه در اين نام پايه قرار نمي گيرند.    
پتاسيم هيدروكسيد
Sodium carbonate (1)
سديم كربنات با نام هاي مترادف سوداي شستشو، خاكستر سودا و...، فرمول شيميايي Na2CO3 و Cas: 497-19-8، نمكي ... جامد با بنيان دو ظرفيتي، سفيد رنگ و محلول در آب بوده و به فرم هاي بي آب و آبدار( مونوهيدرات و دي هيدرات) وجود دارد. اين تركيب در توليد شيشه و... كاربرد دارد و همچنين سديم كربنات بي آب و كليه فرم هاي آبدار سديم كربنات را شامل مي شود. لازم به ذكر است موادي مانند سديم پر كربنات، سديم كربنات مواد اوليه جانبي دارو، انيدريد سديم كربنات و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
سديم كربنات
Methanol (1)
متانول با نام هاي مترادف هيدروكسي متان، متيل الكل، متيل هيدرات، الكل چوب و كربينول، فرمول CH3-OH و Cas: ... 67-56-1، مايعي بيرنگ، سبك و فرار بابويي شيرين، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد. اين تركيب به طور عمده از منابع طبيعي توليد شده و در ضديخ، به عنوان سوخت و حلال، در توليد بيوديزل و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند اتانول و محلول متانول آزمايشگاه تشخيص طبي در اينجا قرار نمي گيرند.    
متانول
2 ethylhexanol (1)
2 اتيل هگزانول با cas no برابر با 104-76-7 و فرمول شيميايي C8H18O و نام مصطلح Isooctanol Isooctyl alcohol ... 2-Ethylhexyl alcohol Oxooctyl alcohol , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
2 اتيل هگزانول
Diethyleneglycol (1)
دي اتيلن گليكول با نام هاي مترادف (2- هيدروكسي اتوكسي)اتان- 2- اُل، گلايكول اتر، دي هيدروكسي دي اتيل ... اتر، 2و2- اُكسي بيس اتانول، 3- اُكسا- 1و5- پنتان دي اُل و...، فرمول C4H10O3 و Cas: 111-46-6، مايعي شفاف و بيرنگ، نمگير، بي بو، چسبناك و محلول در آب و سمي مي باشد كه ساختار آن شامل دو گروه اتانول مي باشد كه توسط يك اكسيژن به يكديگر متصل شده اند [(C2H4OH)-O-(C2H4OH)]. اين تركيب از هيدروليز اكسيد اتيلن، يا واكنش اكسيداسيون اتيلن در دماي بالا و حضور كاتاليزور اكسيد نقره و... تهيه شده و به عنوان حلال، در رزين هاي پلي استر، نرم كننده ها، مايع ترمز و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند تري اتيلن گليكول، اتيلن گليكول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
دي اتيلن گليكول
Ethylene glycol (1)
اتيلن گليكول با نام هاي مترادف اتان- 1و2- دي اُل، مونواتيلن گليكول (MEG)، 1و2- اتان دي اُل، گليكول و...، ... فرمول C2H6O2 و Cas: 107-21-1، مايعي شفاف و بي رنگ، بي بو و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از واكنش اكسيد اتيلن با آب و... تهيه شده و در ضديخ، پلاستيك، پلي استر الياف، رزين و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند دي اتيلن گليكول، تري اتيلن گليكول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
اتيلن گليكول
Propylene glycol (1)
پروپيلن گليكول (PG) با نام هاي مترادف پروپان- 1و2- دي اُل، آلفا پروپيلن گليكول، 1و2- پروپان دي اُل، 1و2- ... دي هيدروكسي پروپان، متيل اتيل گليكول (MEG)، متيل اتيلن گليكول، سيرلن (Sirlene)، داوفروست (Dowfrost) و...، فرمول C3H8O2 و Cas: 57-55-6، مايعي بي رنگ، بي بو، چسبناك و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسيد پروپيلن و... تهيه شده و به عنوان حلال، در تهيه دارو، به عنوان عامل امولسيون، در مواد آرايشي و بهداشتي، مواد غذايي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پروپيلن گليكول متيل اتر، اتيلن گليكول و... در اينجا قرار نمي گير    
پروپيلن گليكول
Phenol (1)
فنول با نام هاي مترادف هيدروكسي بنزن، كربوليك اسيد، بنزنول، فنيليك اسيد، فنيل الكل، فنيك اسيد و...، فرمول ... C6H6O و Cas: 108-95-2، جامد سفيد بلوري، معطر، بسيار محلول در آب، سمي و خورنده مي باشد. اين تركيب از اكسيداسيون بنزن، كاهش كوئينون، هيدروليز نمك هاي دي آزونيوم و... تهيه شده و در ساخت پلاستيك، رزين، در مواد آرايشي مانند رنگ مو و ضد آفتاب، در علف كش ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند بيس فنول آ، پارا هيدروكسي فنول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
فنول
رکوردهای 1 الي 10 از 11
دفتر مركزي
فارس- شيراز- صدرا، بلوار ايران- ايران1- خ ارس- نبش دانا 4- ساختمان مهراد- طبقه 1- واحد 1
كد پستي
7199335693
تلفن:
07136411643-5-07136411810-11
دورنگار:
07136411650
sales@mahradco.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved