تحقيق و توليد شيمي ساز پارس
13
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
اين شركت در زمينه توليد مواد شيميايي آزمايشگاهي فعاليت دارد.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
17520
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
تحقيق و توليد شيمي ساز پارس
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
سعيد نعمتي
نوع شركت:
با مسئوليت محدود
تاريخچه
اين شركت در سال 1373 تحت شماره 112057 در تهران به ثبت رسيده است.
تعداد محصولات: 36
تعداد محصولات توليدي: 36
تعداد محصولات وارداتي: 0
  • سولفوريك اسيد سولفوريك اسيد Sulfuric acid
  • مخلوط هگزان مخلوط هگزان Mixed hexane
  • مخلوط زايلن مخلوط زايلن Mixed xylene
  • متانول متانول Methanol
  • دي اتيل اتر دي اتيل اتر Diethyl ether
  • انيدريد استيك انيدريد استيك Acetic anhydrous
  • فرمالدهيد (فرمالين) فرمالدهيد (فرمالين) Formaldehyde \ (formalin)
  • سولفوكروميك اسيد سولفوكروميك اسيد Sulfochromic acid
  • پتروليوم اتر پتروليوم اتر Petroleum ether
Image
گروه كالا:
select
Sulfuric acid (4)
سولفوريك اسيد با نام مترادف عرق گوگرد و فرمول مولكولي H2O4S و CAS No:7664-93-9 مايعي بي رنگ، بي بو، شفاف، ... بسيار خورنده و محلول در آب مي باشد كه به روش هاي متفاوتي مانند واكنش گوگرد، اكسيژن و آب تحت فرآيند تماس(contact ) تهيه شده و در صنايع مختلفي مانند توليد رنگ، الكل ها، پلاستيك، اتر، چسب، فيلم، مواد منفجره، مواد مخدر، رنگها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پر سولفوريك اسيد، كلرو سولفوريك اسيد و تركيبات مشابه در اين نام پايه قرار نمي گيرند.در اين نام پايه قرار نمي گيرند.    
سولفوريك اسيد
Mixed hexane (5)
مخلوط هگزان شامل ايزومرهاي ساختاري مختلف هگزان مي باشد. هگزان با نام هاي مترادف دي پروپيل و هگزيل هيدريد ... و فرمول شيميايي C6H14، مايعي شفاف و بيرنگ و قابل اشتعال و به طور نسبي فرار با بوي بسياركمي شبيه به بنزين و از هيدروكربن هاي اشباع خانواده آلكان ها بوده و داراي 5 ايزومر ساختاريست. هگزان عمدتاً از پالايش نفت خام حاصل مي گردد و در فرمولاسيون چسب كفشها، به عنوان حلال و در ديگر صنايع كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند ايزو هگزان و نرمال هگزان در اينجا قرار نمي گيرند.    
مخلوط هگزان
Mixed xylene (5)
مخلوط زايلن با نام مترادف مخلوط زايلين و مخلوط زايلول و فرمول C8H10، هيدروكربني مايع، معطر، شفاف، بيرنگ ... و قابل اشتعال مي باشد كه مخلوط سه ايزومر اورتو زايلن (1و2- دي متيل بنزن)، متا زايلن (1و3- دي متيل بنزن) و پارا زايلن (1و4- دي متيل بنزن) است. اين تركيب به طور معمول از پالايش نفت خام، محصول جانبي زغال سنگ مشتق شده از كوره كك و استخراج از بنزول خام موجود در گاز تهيه مي گردد و در برخي موارد براي به دست آوردن مخلوط زايلن ازمتيل دار كردن بنزن و تولوئن با استفاده از كاتاليست هاي حاوي فلئور استفاده مي شود. زايلين در توليد اسيد ترفتاليك و پليمر، صنايع رنگ، مركب، روغن جلا، سريش، گازولين، به عنوان حلال براي آفت كش ها، سموم دفع آفات، ساخت اپوكسي، پوشش ها، عطرها و... مورد استفاده مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند مخلوط زايلن تولوئن بنزن، زايلنول و مشتقات آن و مشتقات زايلن در اينجا قرار نمي گيرند.    
مخلوط زايلن
Methanol (7)
متانول با نام هاي مترادف هيدروكسي متان، متيل الكل، متيل هيدرات، الكل چوب و كربينول، فرمول CH3-OH و Cas: ... 67-56-1، مايعي بيرنگ، سبك و فرار بابويي شيرين، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد. اين تركيب به طور عمده از منابع طبيعي توليد شده و در ضديخ، به عنوان سوخت و حلال، در توليد بيوديزل و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند اتانول و محلول متانول آزمايشگاه تشخيص طبي در اينجا قرار نمي گيرند.    
متانول
Diethyl ether (5)
دي اتيل اتر با نام هاي مترادف 3- اكسا پنتان، اتوكسي اتان، اتيل اكسايد، اتيل اتر و...، فرمول C4H10O و ... Cas: 60-29-7، مايعي بي رنگ، فرار، بسيار قابل اشتعال و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از اتيل الكل تهيه شده، به عنوان حلال، در پلاستيك سازي، به عنوان عامل بيهوشي و... كاربرد دارد و دو نوع بدون آب و آبدار را شامل مي شود. لازم به ذكر است موادي مانند اتيل متيل اتر، دي متيل اتر و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
دي اتيل اتر
Acetic anhydrous (2)
انيدريد استيك با نام هاي مترادف اتانوييل اتانوات، انيدريد استيك اسيد، استيل استات، اتانوييك اسيد و...، ... فرمول C4H6O3 و Cas: 108-24-7، مايعي بي رنگ با بويي سركه مانند و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از واكنش كربن مونوكسيد با متيل استات، واكنش استيك اسيد با كتن و... توليد شده و به عنوان معرف در سنتزهاي آلي، در توليد نشاسته و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند استيك اسيد، استيك اسيد گلاسيال و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
انيدريد استيك
Formaldehyde \ (formalin) (2)
فرمالدهيد با نام هاي مترادف متانال، متيلن اكسيد، متيل آلدهيد و...، فرمول CH2O و Cas: 50-00-0، گازي بي ... رنگ، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد كه به فرم محلول در آب آن فرمالين گفته مي شود. اين تركيب از اكسيداسيون كاتاليزوري متانول و... تهيه شده و به عنوان ماده اوليه جهت تهيه پليمرها، در ساخت چسب ها، به عنوان نگهدارنده در برخي رنگ ها و پوشش ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند متيل فرمات و پارا فرمالدهيد در اينجا قرار نمي گيرند.    
فرمالدهيد (فرمالين)
Sulfochromic acid (2)
سولفوكروميك اسيد كه در واقع محلولي از كروميك اسيد در سولفوريك اسيد مي باشد و با نام هاي مصطلح sulfochromic ... mixture or chromosulfuric acid نيز شناخته مي شود به عنوان يك ماده اكسيد كننده قوي در صنايع مختلف مانند صنعت پوشش دهي فلزات و يا توليد شيشه هاي آزمايشگاهي كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://en.wikipedia.org/wiki/Chromic_acid    
سولفوكروميك اسيد
Petroleum ether (4)
پتروليوم اتر با نام هاي مترادف اتر نفت، ليگريون، نفت نفتا و... و Cas: 8032-32-4، مخلوط هيدروكربني مايع، ... فرار، بي رنگ و شفاف با بويي مشابه بنزين، قابل اشتعال و نامحلول در آب مي باشد و بر خلاف اسم آن در گروه اترها و داراي پيوند اتري نمي باشد، بلكه از مخلوط پارافينها، مونوسيكلو پارافين ها و... تشكيل شده كه پنتان بيشترين سهم را در ايم ميان داراست. اين تركيب از پالايش نفت خام حاصل شده و به عنوان حلال آزمايشگاهي و...كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند سديم پتروليوم سولفونات در اينجا قرار نمي گيرند.    
پتروليوم اتر
رکوردهای 1 الي 9 از 9
كارخانه مركزي
تهران- تهران- كيلومتر 5 جاده مخصوص كرج
كد پستي
1388899352
تلفن:
02144511245
دورنگار:
02144510152
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved