در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
2پارلار وطنآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6آذين سيستم هوشمندالبرز*
7مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
8تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
9بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
10سخا روشتهران*
11پردازشگران نوانديشتهران*
12مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
13فراز بوستان دانشتهرانX
14تجارت فرا داده كوشاتهران*
15تحليل سيستم غربتهران*
16توسعه فناوري ايده ماندگارتهران*
17بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
18اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
19مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
20فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
21فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
22ارقام رايانه زنگانزنجان*
23تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
24ارتباط گستر همراهانفارس*
25فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
26گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
27موسسه آموزش علوم بازرگاني استان قمقم**
28فرداد مهام ويداكردستان*
29تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
30پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
31انديشه نگار غربكرمانشاه*
32درفش كاويان غرب گلستانگلستان
33توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزليگيلان**
34سيب سامانه رشتگيلان*
35عصر رايانه بندرهرمزگان*
36صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
37رايانه كاران همدانهمدان*
38يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید